VLSI Systems

Dr. Pran Kanai Saha, Dr. Md. Shafiqul Islam, Dr. A. B. M. Harun-ur-Rashid, Hamidur Rahman, Yasir Arafat, Dr. Apratim Roy, Dr. Orchi Hassan